Et vel gjennomført årsmøte

Postet av Rakkestad Kjøre og Rideklubb den 25. Feb 2024

Onsdag 14. februar arrangerte Rakkestad Kjøre og Rideklubb sitt årsmøte. Vi hadde fått låne kantina i Rakkestadhallen for anledningen, og det var et lokale som fungerte godt til formålet. På agendaen stod de vanlige årsmøte-sakene, som årsberetning, regnskap og budsjett samt valg. Det var også premiering av Marker sparebank stevnecup 2023.

Møte startet med at leder, Maylinn Dramstad, presenterte sakslisten og slo fast at innkallingen til årsmøtet var gjennomført i tråd med de frister vedtektene setter. Det var ingen innsigelser til sakslisten som var som følger:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Valg av to personer til å signere årsmøteprotokollen

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap 2023

6. Budsjett og kontingent 2024

7. Valg

8. Eventuelle innkomne saker til årsmøtet


Under punkt to ble Maylinn valgt til ordstyrer, mens Wenche Dramstad ble valgt som referent. Jim Yven og Miriam Fladstad Heier sa seg villige til å signere protokollen.

Maylinn leste styrets årsberetning, og den ble godkjent uten innsigelser. Årsberetningen vitner om en klubb med et ganske høyt og variert aktivitetsnivå. Det har vært arrangert både treninger og stevner, julegrøtmøte og treningshelg på Blixland. Kristin Fladstad Heier fortsatte med å gå gjennom regnskapet for 2023, som forøvrig også er gjennomgått og godkjent uten anmerkninger av revisor. Regnskapet vitner om en klubb med god økonomistyring og et jordnært forbruk av midler. En stor del av inntektene kommer riktignok fra tilskudd og støtte, men også medlemskontingent og startavgift stevne er viktige inntektsposter. Når det gjelder utgifter så er stevneaktivitet også en vesentlig utgiftspost., og da spesielt utgifter til teknisk personell og premier. Men klubben endte også i 2023 med et positivt driftsresultat på cirka 60 000 kroner.

Budsjettet for 2024 legger opp til et underskudd på 60 000, noe som tilsvarer overskuddet i 2023. Det er budsjettert med bl.a. en treningshelg på Blixland også i 2024, samt innkjøp av høytalerutstyr til bruke på Haugstad. Dette søkte vi om og fikk midler til i 2023, men innkjøp er bare ikke gjennomført enda. 

Kontingenten ble besluttet holdt konstant enda ett år. Den blir derved 400 kroner for enkeltmedlemmer og 500 kroner for familimedlemskap også i 2024.

Valg er jo ofte en post på sakslisten som det er knyttet noe spenning til, men med et godt gjennomført forarbeid av valgkomiteen var det lite spenning knyttet til valget. Det nye styret har mange medlemmer som tok gjenvalg, så sammensetningen er ikke helt ulik det den var i 2023. Et nytt medlem er Silje Juliussen som går inn i rollen som nestleder. Heidi Fjeldbraaten Lyngstad fortsetter som styremedlem. Klubben har valgt å ikke ha en egen ungdomsrepresentant, men i stedet ha et styremedlem med et spesielt ungdomsansvar. Denne rollen fikk Thea Horgen Andresen.

Alle medemmer til styret ble valgt med akklamasjon. Leder overrakte blomster til de som gikk ut av styret, og takket varmt for innsatsen.

Det var ingen inkomne saker til årsmøtet, så årsmøtet ble erklært avsluttet. Vi tok oss i denne anledning også tid til å se reklamefilmen Marker Sparebank har fått laget, der Thea Amalie deltar. før vi gikk over til premiering i Marker sparebank poengcup 2023. 

Her var resultatlisten som følger:

1.    Thea Amalie Bjarnholt Yven & My Irish Luck (114 poeng)

2.    Magdalena Sendrowicz & Svendsrud Marvin (66 poeng)

3.    Ellinor Fjeldbraaten Lyngstad & Ladyline Forest (59 poeng)

De premierte mottok gavesjekker på hhv. 3000, 1500 og 1000 kroner. Vi gratulerer!


Vi håper også riktig mange medlemmer melder seg på poengcup i 2024.

Som siste post på agendaen var det pizza kombinert med en diskusjon rundt hva som kan være interessante aktiviteter i 2024. Som en klubb med solid økonomi kan vi tillate oss å bruke penger på aktiviteter som medlemmene ønsker - men det er viktig at dette kommer frem som ønsker fra medlemmer! Som alle kan se for seg er det kjedelig å arrangere aktiviteter som ingen møter på. Mulige aktiviteter ble diskutert over pizza, og etter hva vi hører kom det flere gode innspill. Dette vil vi fortelle mer om utover våren. Men om det er noen som brenner inne med forslag er det selvsagt ikke for sent - send en melding eller en e-post eller ta kontakt på annet vis - styret tar gjerne i mot flere forslag!


Alt i alt var det et godt gjennomført årsmøte og en hyggelig kveld.

For de som er interessert blir årsmøtedokumentene tilgjengelige HER.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.